Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: Κρίσις περί της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων

Η λίστα των προγραφών για 235 δεκαοχτάρηδες

Η ιστορία υπηρετείται από τις ζωντανές μαρτυρίες... 
Η «Η» παρουσιάζει ένα ντοκουμέντο της φοβερής εκδικητικότητας του καθεστώτος της 21 Απριλίου. 
Πρόκειται για την απόφαση της Επιτροπής του υπουργείου Παιδείας που έθεσε εκτός των «Εισιτηρίων Εξετάσεων» 235 δεκαοκτάχρονα τότε παιδιά -ο κατάλογος με τα ονόματα των οποίων παρατίθεται- με αφορμή τα «αριστερά φρονήματα» όχι μόνο των ιδίων αλλά ακόμη και συγγενικών τους προσώπων ή ατόμων του περιβάλλοντός τους. Και αυτοί... διάβαζαν αλλά ο πέλεκυς έπεσε επάνω τους βαρύς...
Από τη μία πλευρά, το σε άψογο χωροφυλακίστικο ύφος κείμενο της απόφασης είναι ενδεικτικό των αντιλήψεων του καθεστώτος περί «φρονηματισμού» της νεολαίας. 
Από την άλλη, όπως εύγλωττα επισημαίνεται από τo κείμενο-μαρτυρία, οι συνέπειες της απόφασης για τους ανθρώπους αυτούς ήταν καταλυτική, καθώς δεν μπόρεσαν ποτέ να σπουδάσουν, αν και είχαν τα προσόντα - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα ζωή τους.

Εν Αθήναις σήμερον την 19ην Οκτωβρίου 1967, ημέρα Πέμπτην και ώραν 12ην μεσημβρινήν εν τω καταστήματι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (οδός Μητροπόλεως, αριθ. 15)
συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων δια τας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς υπό την προεδρίαν του κ. Αθανασίου Παπακωνσταντίνου, Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εις ην παρέστησαν οι κ.κ.
1) Νικόλαος Τωμαδάκης,
2) Χρίστος Φουσιάνης,
3) Δημήτριος Κάππος,
4) Ελευθέριος Στάθης,
5) Αλκιβιάδης Αποστολάκης, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών,
6) Δημήτριος Φιλάρετος,
7) Δημοσθένης Αρκουδέας, Γυμνασιάρχης και
8) Κων/νος Παπαπάνος, Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
παρισταμένων και των Ιωάννου Ιωάννου, Γραμματέως και Παναγιώτου Μούκιου, Βοηθού Γραμματέως της Επιτροπής, Τμηματαρχών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Κρίσις περί της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων.
Περατωθείσης της μελέτης των μέχρι σήμερον υποβληθεισών πράξεων των Επιτροπών αποδοχής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως και πάντων των υποβληθέντων στοιχείων των κριθέντων μη νομιμοφρόνων και μετά συζήτησιν μεταξύ των μελών αυτής αποφασίζει:
Α. Δέχεται ότι συμφώνως και προς τας διαβιβασθείσας απόψεις της κυβερνήσεως δια του κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δέον να αποκλεισθώσιν ως μη νομιμόφρονες οι αναπτύξαντες κομμουνιστικήν δραστηριότητα και ουχί απλώς οι συμπαθώς διακείμενοι ή εμφορούμενοι υπό κομμουνιστικών φρονημάτων, δια τους οποίους δεν αναφέρονται συγκεκριμέναι εκδηλώσεις θεμελιούσαι κατά τρόπον ασφαλή την προσχώρησιν τούτων εις την κομμουνιστικήν παράταξιν.
Β. Κρίνει ότι δέον να μη αποκλεισθώσιν οι λοιποί, κριθέντες πρωτοβαθμίως ως μη νομιμόφρονες, διαβιβασθώσι δε τα επιβαρυντικά στοιχεία τούτων εις τας οικείας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς, εις ας περιπτώσεις ήθελον ούτοι επιτύχει, ίνα τύχωσιν ιδιαιτέρας παρακολουθήσεως και μερίμνης παρά των οικείων Σχολών.
 Το γεγονός ότι ούτοι διαβιούντες υπό την επήρειαν κομμουνιστικού περιβάλλοντος κατώρθωσαν μέχρι σήμερον, βοηθούντος και του σχολείου, να μη προβώσιν εις εκδηλώσεις παρέχει την βάσιμον ελπίδα ότι είναι δυνατόν να αποσπασθώσιν εκ της αντεθνικής ιδεολογίας και να ενταχθώσιν εις την εθνικήν παράταξιν.

Γ. Κρίνει ως μη νομιμόφρονας τους κάτωθι δια τους οποίους υφίστανται στοιχεία αποδεικνύοντα την κομμουνιστικήν αυτών δράσιν:
Εκ της Α Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως:
1. Μηναϊδου Ολγα του Κων/νου και της Μαρίας
..........................................
…………………………
…………………………………….

Εκ της Θ Γενικής Επιθ/σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως
131. Βαμβέτσος Ευστάθιος του Στυλιανού και της Ουρανίας
132. Βουργίδης Αντώνιος του Γεωργίου και της Μελπομένης
133. Γαστεράτος Στέφανος του Αλεξάνδρου και της Ελενέτας
134. Γαστεράτος Ανδρέας του Αλεξάνδρου και της Μαρίας
135. Γιαραλής Γεώργιος του Χαριλάου και της Καλυψούς
136. Γκόγκα Μαρία του Σωτηρίου και της Αναστασίας
137. Καστούμη Γεωργία του Νικολάου και της Ξανθής
138. Κατσουλίδης Πολύκαρπος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας
139. Κεραμίδα Αγνή του Δημητρίου και της Αφροδίτης
140. Μοσχέτας Νικόλαος του Κων/νου και της Παρασκευής
141. Παπανικολάου Δημήτριος του Γεωργίου και της Αγόρως
142. Πάτσιας Στέφανος του Χριστοδούλου και της Ολυμπίας
143. Πρωτόπαππας Ιωάννης του Σταύρου και της Ελένης
144. Ρέσσος Λάζαρος του Ευαγγέλου και της Αντωνίας
145. Σιαμέτης Θεόδωρος του Δημητρίου και της Ευαγγελιώς
146. Τζόβας Χρήστος του Γεωργίου και της Υπατίας
147. Τόλιας Νικόλαος του Νέστωρος και της Κυράτσως
148. Τσάγγος Ευάγγελος του Ηλία και της Αθηνάς

149. Τσιούνης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Μαρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου